وزن بیش از حد و چاقی روی وضعیت لثه ها تاثیر می گذارد

1395/05/31 624 بازدید چاپ

وزن بیش از حد و چاقی با افزایش ریسک بیماریهای پریودنتیست مرتبط می باشد. هرچند عدم قطعیتی در زمینه ی ارتباط این د و وجود دارد. در این مطالعه، وضعیت پریودنتال شرکت کنندگان از ابتدای تولد بررسی گردید. سنجشهای Anthropometric  و عادات در طول دوره ای از زندگی فرد صورت گرفت.

در این مطالعه فاکتورهای ریسک بیماریهای پریودنتال و ووضعیت جسمانی فرد مورد بررسی قرار گرفتند. در این بررسی 539 فرد 31 ساله مورد بررسی قرار گرفتند. 33.3% این افراد بدون مشکل، 14.3% مشکلات پریودنتال متوسط و 14.7% مشکلات پریودنتال حاد داشتند. همچنین بررسی روی این افراد نشان داد که اضافه وزن و چاقی روی ریسک تمامی نتایج تاثیر می گذارد: 11% افراد دارای اضافه وزن و 22% افراد چاق بالاترین ریسک بیماریهای پریودنتیست را داشتند، 12% افراد دارای اضافه وزن و 27% افراد چاق بالاترین ریسک بیماریهای پریودنتال متوسط و شدید را داشتند، 21% افراد دارای اضافه وزن و 57% افراد چاق بالاترین ریسک CAL+BOP را داشتند. زمانیکه این موارد با دیگر عادات غیرسلامت محور ترکیب می شود، این ریسک بالاتر نیز میرود.

نتایج این تحقیق اثبات می کند که اضافه وزن و چاقی در طول دوران زندگی ریسک مشکلات پریودنتال را افزایش می دهد. این تاثیر زمانیکه با دگیر عادات نامناسب سبک زندگی ترکیب شدید، نتایج واضحتری ارائه میدهد.

مرجع خبر

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات