دکترحمیراانصاری لاری

دکترحمیراانصاری لاری

سوابق علمی:

متخصص پروتز های دندانی – فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز-1369

فارغ التحصیل دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -1375

 

سوابق اجرایی:

هیئت علمی  دانشگاه شیراز سال71 لغایت 75

هیئت علمی  دانشگاه آزاد سال 76 لغایت 93

 

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات