دکتر مصطفی محاوری

دکتر مصطفی محاوری

سوابق علمی:
 متخصص دندانپزشکی  کودکان و نوجوانان-فلوشیپ ارتودنسی

 مستر شیپ ارتودنسی و ارتوپدی کرانیوفیشیال از جامعه ارتودنسی امریکا

سوابق اجرایی:

عضو هیئت علمی،دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه بین الملل

عضو انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

 عضو جامعه ارتودنسی امریکا 
 
  عضو انجمن ارتودنتیست های اروپا

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات