دکتر سعید تسنیمی

دکتر سعید تسنیمی

 استادیار حق التدریس دانشکده دندانپزشکی شاهد از سال 1386 تاکنون

مربی آموزشگاه بهداشتکاران دهان و دندان بابل و تدریس دروس نظری و عملی مختلف جراحی دهان و فک و صورت ،رادیولوژی دهان ، اورژانس های مطب دندانپزشکی و تجهیزات دندانپزشکی از سال 1370 تا تبدیل آموزشکده بهداشتکاران دهان و دندان بابل به دانشکده دندانپزشکی

همکاری با دانشکده دندانپزشکی بابل بعنوان عضو هیئت علمی و مربی بخش جراحی دهان و فک و صورت تا سال 1378 و تدریس دروس عملی و نظری جراحی دهان ،فک و صورت برای دانشجویان دندانپزشکی

 

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات