دندانپزشکان

دکترالهه طهماسبی

دکترالهه طهماسبی

متخصص بیماریهای دهان ودندان

مشاهده اطلاعات کامل

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات