سرطان دهان

مقاله های دسته سرطان دهان

سرطان دهان

سرطان دهان

žاغلب بدن در مورد تاثیر سرطان روی سینه یا ریه ها چیزهایی شنیده اند. اگرچه سرطان می تواند در دهان اتفاق بیفتد، جایی که تاثیر می گذارد لبها، زبان، گونه ها و گلو است.

ادامه مطلب

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات