آشنایی با عکس دندان

مقاله های دسته آشنایی با عکس دندان

عکس های رادیولوژی

عکس های رادیولوژی

عکسهای اشعه ایکس توسط امواج نور گرفته می شوند. دندان و استخوان بسیار متراکم هستند، بنابراین اشعه ایکس را جذب می کنند. اشعه ایکس از میان لثه ها و گونه ها راحتتر عبور می کند.

ادامه مطلب

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات