دندان نهفته

مقاله های دسته دندان نهفته

دندان عقل

دندان عقل

یک دندان نهفته دندانی است که برای خروج از لثه و ورود به دهان بلاک شده است. دندانهای عقل اغلب نهفته هستند. دندان عقل نهفته اغلب بین 17 تا 21 سالگی در می آید. دندانپزشک این دندان را آسیاب سوم (عقل) می نامند. این دندانها ممکن است نهفته بمانند زیرا ممکن است فضای کافی در دهان برای آنها وجود نداشته باشد. یک دندان عقل ممکن است تلاش کند از کناره ها در بیاید، یا ممکن است در فک شما خم شود.

ادامه مطلب

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات